Od 1.ledna 2018 vstoupila platnost novelizovaná vyhláška 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Novela přinesla poměně zásadní změnu a to zrušení povinnosti včelařů podat hlášení o umístění stanovišť včelstev do 15.února kalendářního roku.

Zemědělcům ukládá povinnost zákon 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči zjistit si v případě aplikace vybraných postřiků v evidenci MZe umístění stanovišť včel v okruhu 5 km od hranice pozemku, kde bude prováděna aplikace přípravku a informovat včelaře minimálně 48h předem.

Drobné pousmání přináší výsledek práce našich poslanců, kdy podle uvedené vyhlášky tuto povinnost už nemáte, ale Plemenářský zákon stanovuje pokutu až do výše 40.000 Kč, pokud hlášení obecnímu úřadu nepodáte. viz. § 79c

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že...

h) jako chovatel včel neoznámí místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev podle § 51 odst. 5.

...prostě nemáme všichni při práci stejnou imunitu.


Aktualizováno (Sobota, 27 Leden 2018 17:19)