Realita a Rejstřík ve Svazu - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Realita a Rejstřík ve Svazu

Příručka hospodáře
Potřebnost vzdělávání bych rád prokázal následujícím článkem, který vinou několika nešťastných okolností nakonec nevyšel ve Včelařství. Dovolím si ho proto publikovat aspoň na tomto místě. K dispozici ho přikládám i v pdf formátu ke stažení.

Zveřejňujeme správně informace v Rejstříku?
 
Až do konce roku 2015 neexistovala pro spolky povinnost zveřejňovat účetní závěrku či výkazy o majetku a závazcích. Tuto poměrně zásadní změnu přinesla až novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. Zveřejnit účetní závěrku musí ty spolky, které mají ze zákona povinnost ji sestavovat. Pokud vede spolek jednoduché účetnictví, nemá povinnost sestavovat účetní závěrku (dle § 13b odst. 4 zákona o účetnictví). Má však povinnost zveřejňovat přehled o majetku a závazcích. Rovněž má povinnost vést přehled o příjmech a výdajích, ten ale nemusí povinně zveřejňovat.
 
Výkaz o majetku a závazcích musí být sestaven nejpozději 6 měsíců po uzavření účetního období a následně musí být zveřejněn.
 
Dalším údajem, který musí být udržován v Rejstříku aktuální, jsou údaje o statutárním a kontrolním orgánu. Tato povinnost vyplývá ze zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících. Návrh na změnu podává statutární orgán neprodleně poté, co ke změně zapisovaných údajů došlo.

Jaké údaje tedy musíme konkrétně zveřejnit?
 
1) Informace o statutárním a kontrolním orgánu
Složení statutárního a kontrolního orgánu specifikují stanovy ČSV. Uvádějí minimální počet členů a funkce, které je třeba zveřejnit. Rovněž je třeba pamatovat, že musíme zveřejnit kontrolní orgán (členy kontrolní komise, případě kontrolora). Prakticky je tedy potřeba postupovat takto:

Okresní organizace (zveřejňuje min. 5 členů statutárního orgánu + min. 3 členy kontrolní komise)
Statutární orgán tvoří předsednictvo Výboru, které tvoří těchto 5 členů:
  • předseda
  • místopředseda
  • jednatel
  • pokladník
  • a další člen předsednictva
         
Kontrolní komise:
  • minimálně 3 členové

Základní organizace (zveřejňuje min. 3 členy statutárního orgánu + min. 3 členy kontrolní komise nebo jednoho kontrolora).
Statutárním orgánem je celý Výbor, který tvoří tito 3 členové:
  • předseda
  • jednatel
  • pokladník
     
Kontrolní komise:
  • minimálně 3 členové nebo jeden člen (kontrolor) v případě, že má ZO méně jak 20 členů či z jiných závažných důvodů nezvolí 3 členy kontrolní komise

2) Zveřejnění výkazu o majetku a závazcích
Většina našich spolků spadá do kategorie mikro-účetních jednotek a vede jednoduché účetnictví. Vztahuje se na ně proto povinnost dle zákona o účetnictví zveřejnit Výkaz o majetku a závazcích za kalendářní rok. Zveřejněny musí být výkazy od roku 2016 (včetně) a za následující roky.
 
Jaká je skutečnost na konci roku 2018?
 
Okresní organizace
Z hlediska okresních organizací má celkem 24 (32 %) z nich zveřejněné výkazy o majetku za roky 2016 a 2017. Celkem 6 (8 %) OO má správně zveřejněno pět statuárních zástupců.
 
Majetek + statutární orgán mají správně zveřejněny 3 organizace, tj. 4 % z celkového počtu aktivně fungujících OO.


 
Základní organizace
Z hlediska našich základních organizací mělo koncem prosince celkem 267 (25 %) ZO zveřejněné výkazy o majetku za roky 2016 a 2017. Některé organizace však publikovaly výkazy, které nesplňují zákonnou formu ve smyslu Přílohy č.1 Vyhlášky 325/2015 Sb.

Celkem 422 (40 %) ZO má správně zveřejněné tři statuární zástupce. Většina ZO uvádí v Rejstříku předsedu a jednatele, což je nutnou podmínkou k tomu, aby mohla organizace fungovat. Nicméně tato situace není plně v souladu s platnými stanovami ČSV. Jednoznačně nejčastějším nedostatkem je nezveřejnění pokladníka jako třetí (ze Stanov povinné) osoby statutárního orgánu. Tento problém se týká 607 (57 %) ZO. Je k úvaze, jak tuto situaci napravit. Vzhledem počtu organizací, kterých se problém týká, by byla zřejmě nejjednodušší cestou úprava Stanov, která by umožnila i kombinaci např. předseda/místopředseda/jednatel.
 
Majetek + statutární orgán má správně zveřejněno celkem 105 (10 %) z celkového počtu aktivně fungujících základních organizací.
Všechny publikované informace byly získány vyhodnocením údajů zveřejněných v Rejstříku, tj. výhradně z veřejně dostupných dat o jednotlivých spolcích. Do statistik bylo zahrnuto 75 okresních a 1071 základních organizací. Nebyly zahrnuty zjevně nefungující organizace např. zcela bez uvedeného statutárního a kontrolního orgánu.
 
Zkontrolujte si prosím, zda se údaje o vaší organizaci vyplněné v CISu neliší od údajů, které máte zveřejněné v Rejstříku a zda jsou aktuální. Za porušení povinností totiž hrozí spolkům vysoké pokuty od Finančního úřadu. Za nezveřejnění údajů může být uložena pokuta až do výše 50 000Kč!

Petr Nasadil (pokladník OO Brno-město)
Návrat na obsah