Zánik členství a zánik funkce - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Zánik členství a zánik funkce

Příručka hospodáře
Občanský zákoník ponechává problematiku jednání jménem spolku na spolcích samotných. Spolek si musí způsob jednání jeho jménem zakotvit ve stanovách a vyřešit i vztah mezi členstvím a vykonáváním funkce. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že současné stanovy ČSV ani Jednací řád zánik funkce člena z pohledu zániku jeho členství v ČSV nijak neřeší.

Dle článku 37 Stanov ČSV funkce zaniká:
a) odvoláním,
b) rezignací,
c) dohodou o ukončení funkce,
d) úmrtím člena orgánu

...z toho plyne, že pokud zanikne členství a daný statutární člen není nahrazen jiným, stále trvá jeho funkční období. Tento stav je navíc potvrzen zápisem do spolkového rejstříku.

V případě vzniku „bílého místa“ bez členské základny, tak může vzniknout paradoxní situace, kdy bývalý předseda a jednatel – aktuálně třeba již nečlen ČSV, stále oficiálně vystupuje v Rejstříku jako statutární orgán. Nemůže svolat členskou schůzi, protože nemá členy a stejně tak nemá komu podat svoji rezignaci. Měl by pak po uplynutí 2 let, kdy spolek není funkční, podat v souladu s občanským zákoníkem návrh na Rejstříkový soud a provést likvidaci spolku. Tím jeho role statutárního zástupce definitivně zanikne.
Z pohledu "bílých míst" se jedná o poměrně častou situaci, kdy bývalí staturární zástupci svoji roli nedořešili z pohledu Rejstříku. Pokud řádně podali výboru svoji písemnou rezignaci, měli by zaslat tento dokument Rejstříkovému soudu a požádat o výmaz svojí osoby z Rejstříku. Toto lze učinit opět prostřednictvím online formuláře formou návrhu na zveřejnění změny údajů právnické osoby.

Nečlen spolku jako statutární orgán
Z pohledu voleb do statutárního orgánu spolku platí dle Stanov i Jednacího řádu, že ZO volí členy výboru. Není zde výslovně uvedeno, že volí ze svých řad, nebo z členské základny. Technicky vzato tak může zvolit i nečlena spolku, který se schůze účastní. Následně pak může být tento nečlen zvolen výborem jako předseda nebo jednatel spolku. Tato situace však není zcela standardní, protože nečlen spolku není vázán stanovami a hlavním účelem založení spolku. Nicméně je ryze věcí členské základy, jak se rozhodne a koho si zvolí jako svého zástupce ve výboru…

Návrat na obsah