Účetní závěrka - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Účetní závěrka

Příručka hospodáře
V jednoduchém účetnictví neuplatňujeme dle zákona o účetnictví hospodářský rok. Účetní období začíná vždy od 1.1. a končí k 31.12. Veškeré účetní operace jsou tak spojeny s příslušným kalendářním rokem.
Účetní jednotky mají na konci roku povinnost sestavit tyto účetní výkazy:

 1. Přehled o příjmech a výdajích (musí být sestaven nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. Je součástí účetnictví)
 2. Přehled o majetku a závazcích (který se následně zveřejní v Rejstříku)
 
Obsahovou strukturu obou výkazů definuje vyhláška 325/2005 Sb. Příloha 1 a 2. Tyto výkazy se archivují spolu s účetními doklady. Pro Přehled o příjmech a výdajích platí povinná archivace po dobu 10 let.

Jak sestavit Přehled o příjmech a výdajích?
Předpokladem k vytvoření Přehledu je uzavření všech účetních operací v daném roce. V okamžiku, kdy je znám stav na účtech, stav poklady, jsou zaúčtovány všechny faktury, pokladní doklady a jsou dokončeny inventury majetku, lze Přehled sestavit. Pokud použijete pro účtování excelovou šablovu verze 4, vytvoří se přehled automaticky.

Pokud používáte k vedení účetnictví účetní SW, velmi pravděpodobně vám vytvoří Přehled automaticky, nebo alespoň nabídne součty jednotlivých kategorií, které lze přímo převzít. Z Peněžního deníku, vedeného v papírové formě, musíte jednotlivé položky posčítat ručně.

Základem Přehledu je hlavička, které má dle zákona o účetnictví povinné náležitosti (viz. formuláře na této stránce).
V peněžním deníku je třeba důsledně rozdělovat všechny příjmy a výdaje podle typu činnosti. Hlavní činnost (nedaňové příjmy a výdaje) a vedlejší hospodářská činnost (vždy spojena s daňovou povinností, tj. jedná se o daňové příjmy a výdaje)

Příjmy za zdaňovací období (rok)
 1. Prodej zboží - příjmy z prodeje zboží jsou obvykle nulové. Prodej léčiva není prodejem zboží!
 2. Prodej výrobků a služeb - může se jednat např. o příjmy z včelařských zájezdů, sponzorské "dary", za které byla poskytnuta nějaká protislužba, přednáškovou činnost, atd. Jakákoli činnost pro nečleny bude vždy vedlejší hospodářskou činností a bude podléhat zdanění
 3. Příjmy z veřejných sbírek - tyto příjmy mají svoje zákonné náležitosti a připadají v úvahu pouze pokud si vyřídíte povolení zorganizovat veřejnou sbírku dle zákona 117/2001 Sb.
 4. Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky - dar může poskytnout spolku jak fyzická, tak právnická osoba. Veškeré dary spadají do hlavní činnosti spolku, jedná se o nedaňové příjmy a musí být použity pouze k pořízení věcí přímo spojených s hlavní činností spolku (tj.nedaňovými výdaji)
 5. Přijaté členské příspěvky - jsou osvobozeny od daně, jedná se o nedaňový příjem v hlavní činnosti. Zaúčtujete zde pouze příspěvky určení pro svoji organizaci (nikoli celý výběr peněz pro Svaz)

Zaúčtování členských příspěvků se provede takto:
Vypočítaný podíl pro ZO se zaúčtuje jako Členský příspěvek příjmovým dokladem do pokladny. Zbývající část pro Svaz se zaúčtuje jako například Ostatní příjmy.
Z banky se peníze odešlou na účet Svazu a zaúčtují se jako (-)Ostatní příjmy. Tento pohyb lze zaúčtovat i jako průběžnoupoložku. Podrobnější vysvětlení najdete mezi Specifiky.

6. Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů - dotace musí být použity na hlavní činnost, tj. jedná se opět výhradně o nedaňové           příjmy
Dotace 1.D, Dotace na aerosol a Administrace dotace 1.D - jsou určeny pro včelaře. Proto se účtují jako Ostatní příjmy a vyplácí se včelařům opět jako Ostatní příjmy (ale zápornou částkou). Tyto dotace se proto nezapočítávají do této kategorie a neovlivní obrat ZO!
Platí u nich, že příjmy se musí rovnat výdajům!!

7. Ostatní - ostatní příjmy, například dotace 1.D určená k výplatě včelařům, nejedná se o "příjem" spolku jako takový. Patří sem rovněž příjmy z prodeje majetku (DHM, DNM), úroky na účtech apod. V hlavní činnosti zde může být zahrnut např. prodej léčiva včelařům (členům spolku). vedlejší činnost může být např. prodej léčiva nečlenům
8. Průběžné položky - převody mezi bankou a pokladnou. Na konci roku budou téměř určitě rozdíly nulové...
9. Kursové rozdíly - bude se jednat o nenulovou položku pouze v případě, že vedete účet v zahraniční měně

Výdaje za zdaňovací období (rok)
 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - jedná se o výdaje spojené s pořízením majetku. Může se jednat např. o medomet nebo další vybavení včelařského kroužku. Zaúčtují se náklady na pořízení majetku včetně nákladů uvedení do provozu, dopravy apod. Tyto položky se následně objeví v inventárním seznamu majetku a v Přehledu o majetku a závazcích!
 2. Materiál - vše co se kupovalo, kancelářské potřeby, pomůcky..., pokud provozujete nějakou výrobu, bude zde vstupní surovina (např. nakoupím vosk a prodám včelařům mezistěny). Lze sem účtovat i nákup (zajištění) léčiva. Pokud ho pořizujete z dotace nebo z členských příspěvků, jedná se vždy o nedaňový výdaj. Pokud by byl spojen s podnikáním, bude zařazen do hospodářské činnosti jako daňový výdaj
 3. Zboží - výdaje spojené s pořízením zboží (pouze pokud by ZO obchodovala se zbožím, jinak nulová položka)
 4. Služby - opravy, výdaje za energie, nájmy, cestovné apod. Z hlediska třídění opět platí, že podstatné je z jakých peněz byly hrazeny a o jakou činnost se tedy jedná
 5. Mzdy - vyplacené mzdy v hlavním pracovním poměrz – netýká se dohod DPP a DPČ.
 6. Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele - pokud vyplácíte jen formou DPP do 10.000 Kč/měsíc, bude tato položka zahrnovat pouze povinné pojištění zaměstnavatele 100 kč/čtvrtletí (více v kapitole Mzdy). V ostatních případech se zde projeví výdaje (srážky) za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
 7. Ostatní osobní výdaje - odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku - práce mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), odměny členům výboru (vyplacené odměny funkcionářům)
 8. Ostatní výdaje - například dotace 1.D určená k výplatě včelařům, bankovní poplatky, pokuty, poskytnuté věcné dary, odvody členských příspěvků na hlavní spolek. Lze sem účtovat i nákup (zajištění) léčiva
 9. Průběžné položky - převody mezi bankou a pokladnou. Na konci roku budou téměř určitě rozdíly nulové...
 10. Kursové rozdíly - bude se jednat o nenulovou položku pouze v případě, že vedete účet v zahraniční měně

Přehled o příjmech a výdajích jako Excelová šablona ke stažení.

V případě pochybností kam správně zařadit některé položky, lze využít vyhlášku 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.

Návrat na obsah