Evidence skutečného majitele - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Evidence skutečného majitele

Příručka hospodáře
Evidence údajů o skutečných majitelích je nová povinnost, kterou přinesla novelizace zákona  č. 253/2008 Sb., (§ 29b) o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Evidenci samotnou pak zřizuje zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících, § 118b a dále.

Zveřejnění bude provedeno v neveřejném rejstříku, tj. v jiné databázi, než kde se zveřejňuje statutární orgán. Zveřejnění provede Rejstříkový soud do 5ti dnů od podání žádosti. Aktuální informace můžete sledovat přímo na portálu justice.

Neziskovky (spolky) musí zveřejnit svého majitele do 3 let od účinnosti novely, tj. do 1. ledna 2021!

Do evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli zapisuje:
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
b) datum narození a rodné číslo
c) státní příslušnost
d) údaj o:
1. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
2. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
3. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Kdo je skutečným majitelem spolku?
Tuto otázku řeší rovněž zákon 253/2008 Sb., konkrétně § 4 odstavec 4:
Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Skutečným majitelem je u spolku fyzická osoba, která:
a) disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
b) má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
c) je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu

Majitelem spolku je tedy celý jeho statutární orgán.


SHRNUTO:
Do konce roku 2020 platí nová povinnost zveřejnit statutární orgán všech našich spolků v neveřejném rejstříku. K těmto údajům mají přístup pouze veřejné instituce (soudy, finanční úřady, ČNB, NBÚ, NKÚ, poskytovatelé veřejné finanční podpory, atd...). Pro statutární zástupce spolků bude nemožné ověřit, co je přesně zveřejněno. Jedinou možností bude podat v případě změn nový návrh na Rejstříkový soud.

Zákonná úprava v tuto chvíli nespecifikuje žádné  sankce za nesplnění evidenční povinnosti. Nezveřejnění všech údajů ale může negativně postihnout spolky, které žádají o dotace nebo veřejnou podporu. V případě nezveřejnění může poskytovatel v krajním případě žádat i vrácení poskytnutých dotací...
Návrat na obsah