Evidence skutečného majitele - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Evidence skutečného majitele

Příručka hospodáře
Evidence údajů o skutečných majitelích je poměrně nová povinnost, kterou přinesla novelizace zákona  č. 253/2008 Sb., (§ 29b) o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Evidenci samotnou pak zřizuje zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících, § 118b a dále.
Neziskovky (spolky) měly povinnost zveřejnit svého majitele do 3 let od účinnosti novely, tj. do 1. ledna 2021! Tuto činnost zajistila centrála Svazu.

Databáze skutečných majitelů byla v počátku svého fungování neveřejná - přístupná pouze veřejným institucím (soudy, finanční úřady, ČNB, NBÚ, NKÚ, poskytovatelé veřejné finanční podpory, atd...). Od roku 2021 je databáze veřejná. Zvežejněné údaje můžete ověřit zde.

Do evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli zapisuje:
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
b) datum narození a rodné číslo
c) státní příslušnost
d) údaj o:
1. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
2. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
3. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Kdo je skutečným majitelem spolku?
Tuto otázku řeší rovněž zákon 253/2008 Sb., konkrétně § 4 odstavec 4:
Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Skutečným majitelem je u spolku fyzická osoba, která:
a) disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
b) má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
c) je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu

Majitelem spolku je tedy celý jeho statutární orgán.

Získání výpisu pro účely dotací:
Nejjednodušší variantou je žádost podaná prostřednictvím Datové schránky. Pokud ji spolek nemá zřízenou, je třeba žádat písemně prostřednictvím centrály Svazu.
V některým případech může stačit pouze neověřená kopie vytisknutá z online výpisu - záleží ale na okolnostech.
Více informací můžete získat v metodice zveřejněné Svazem.
Návrat na obsah