Informace RV 8-2020 - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Informace RV 8-2020

Aktuality > Informace z RV
Poznámky k jednání RV sobota 22. srpna
Počet přítomných delegátů 61

Informace předsedkyně ČSV z. s., o činnosti od 24. 11. 2019 – 20. 8. 2020
  • Výplata dotace D1 přechází od roku 2021 na SZIF. Jedná se o zásadní změnu, která ovlivní do značné míry financování jednotek Svazu a pravděpodobně zkomplikuje členům podání žádosti. Detaily se budou projednávat v průběhu dalšího období.
  • Na dotaci 1.D přislíbeno 105 000 000
  • Soudní spory: Probíhá soudní spor ČSV s ZO Opava o vlastnictví pozemků. Byla podána žaloba na Svaz Dr.Bruknerem týkající se hlasování RV o dodatku stanovujícím cenu za prodej Včelpa (spor, zda je hlasování o ceně podílu ve Včelpu hlasováním majetku a potřebuje tudíž ke schválení 3/5 hlasů RV, nebo jen nadpoloviční většinu hlasů)
  • Platí povinnost hlásit úhyny včelstev vyšší než 25% – informace o probíhající novele veterinárního zákona
  • Elektronické vydávání časopisu zatím není v plánu
  • Při nadcházejícím výročí 150 let ČSV zvažujeme vydání poštovní známky (je to v jednání)

Schválení zápisů RV a PRV z předchozích jednání
Zprávy i zápisy byly schváleny. K dispozici je Zpráva o činnosti ČSV za rok 2019
Hospodaření 2019 a plán na rok 2020
Byly schváleny zprávy o hospodaření a plán na rok 2020

Změna Stanov a dalších směrnic svazu
P.Březina informoval o probíhajících úpravách stanov. Připomínky zaslané ZO, OO budou projednány Komisí pro úpravu stanov v následujících měsících.
Metodický pokyn pro práci ÚKK – s ohledem na komplikovanou domluvu mezi ÚKK a Svazem bude tato směrnice znovu předložena UKK k připomínkám a projednána na listopadovém jednání RV

Příprava projektů NNO
p.Šerák informoval o podání 6 projektů, schváleny byly 4.
Připravován je nový projekt na krátká vzdělávací videa pro začínající včelaře. Názory RV na tuto aktivitu zde nebyly úplně jednotné. Připravovaný projekt by byl ve výši 1,4 - 1,6 mil Kč. TV vzal informaci o připravovaném projektu na vědomí.

Soudní spory ČSV
Probíhá spor s firmou Pro včely, týkající se údajného poškození jejího dobrého jména zveřejněním informací o jejich úlové sestavě. Soudní jednání proběhne v září.
Probíhá spor s ZO Opava a spor týkající se platnosti hlasování (viz. výše)
p. Brukler podal žalobu o neplatnosti hlasování RV ve věci přijetí dodatku ke kupní smlouvě o prodeji Včelpa a jeho přecenění na 1kč

Zpráva ÚKK
p.Hanuška informoval RV o probíhajících kontrolních aktivitách a sporech.

Zprávy o činnosti za rok 2019
Byly vzaty na vědomí zprávy týkající se činnosti UKK, Odborných komisí, o hospodaření VÚV DOL, o činnosti SOUV Nasavrky
Členské příspěvky na rok 2021
Výše členského příspěvku na rok 2021 byla schválena ve stávající výši 300 Kč/člena.
Návrh OO Blansko na zvýšení podílu za včelstva z 15% na 20% byl nakonec hlasováním zamítnut s odůvodněním, že peníze „špatně využívají na činnost, místo na vzdělávání“.
Brno-město podalo při této příležitosti protinávrh snížit příspěvky zpět na 200kč. Protinávrh byl zamítnut většinou hlasů
Informace o změnách ve výplatě dotace 1.D
Od příštího roku bude dotaci zprostředkovávat SZIF. V letošním roce převzal Svaz nečleny, aby tím „ulevil jednotlivým ZO“. Tato aktivita se nesetkala s úplným pochopením z důvodu kontroly nečlenů (ZO musí potvrdit včelstva, ale nedostane za to žádné peníze), ztráty kontroly nad stanovišti včelstev atd. Diskuze nevedla k žádnému jasnému závěru. Situace je taková, jaká je.
Náklady na administraci dotace 1.D
Proběhla debata týkající se rozdělení dotace. Ekonomická komise obhajuje stávající rozdělení. Přes řadu námitek z řad členů RV byl tento názor nakonec schválen. Rozdělení bude opět v poměru sekretariát 40 %, OO 30,5 %, ZO 29,5 %

Dotace dle NV č. 148/2019 Sb. - informace a stav vratek
Celkem 653 000 Kč bylo zaplaceno na vratkách. Vymoženo je jen 290 000 Kč. Upřesněná čísla budou v oficiálním zápise.

Příprava XI. Sjezdu ČSV – podmínky kandidatury
Proběhla diskuze týkající se kvalifikačních a osobních požadavků na nového předsedu Svazu. Byly předloženy a schváleny změny v původním návrhu. Například předseda ČSV nesmí být členem exekutivní výkonné moci jiné organizace – přijato návrh Martin (Bruntál).
Člen UKK nesmí být členem exekutivní výkonné moci jiné organizace – přijato návrh Martin (Bruntál)

Memorandum Vojenské Lesy a statky
Bylo schváleno memorandum podporující vznik jednotlivých smluv mezi lesním podnikem a včelařem, týkající se umístění včelstev. ČSV má právo dojednat dodatek o prodloužení doby po případné změny počtu včelstev pro 20 na jedno stanoviště.
Volné náměty a návrhy členů RV a ÚKK
Dr. Kramler – výstava v Trenčíně bude asi přesunuta na rok 2021
Martin – návrh zrušení rozhodčí komise – téma pro sjezd
Masopust – zjišťování nákladního auta V3S, doporučení pro ostatní OO, zda nemají na sebe nějaký neznámý majetek, o kterém nevědí, pozvánka na Zahradu Čech do Litoměřic.
Usnesení
Bylo schváleno, 57pro, 1 hlas proti, 2 se zdrželi
Zapsal
M. Linger
Návrat na obsah