Úkoly KK - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Úkoly KK

Příručka hospodáře
Mezi základní úkoly Kontrolní komise, vyplývající z vedení účetnictví, patří především provedení těchto kroků:

 • kontrola všech náležitostí účetních dokladů
  • zda mají účetní doklady podpis statutárního orgánu (tj. zda se jedná o schválený a oprávněný výdej)
  • zda obsahují razítko a další zákonné náležitosti
 • kontrola peněz v pokladně (zda odpovídá účetní stav realitě)
 • kontrola peněz v bance (pohyby na účtu)
 • kontrola všech ostatních výdajů z pohledu jejich oprávněnosti - zda se jedná o výdaj, který byl schválen (například nakoupilo se 10kg vosku. proč se kupoval, kde skončil, kdo ho použil, kdo to schválil)
 • kontrola správnosti zaúčtování jednotlivých dokladů
 • kontrola správnosti provedení inventur majetku a uložení všech souvisejících záznamů
 • kontrola vedení mzdové agendy (pokud organizace vyplácí mzdy)
 • kontrola uložení (archivace a zabezpečení) účetních knih a dokladů
 • kontrola aktuálnosti údajů a dokumentů zveřejněných v Rejstříku

Kontrolní komise má dle Stanov právo nahlížet do všech dokumentů organizace včetně účetnictví a sledovat činnost organizace. O výsledcích kontrolní činnosti pak vypracuje zprávu, kterou předkládá členské schůzi. Tato zpráva by měla být rovněž součástí účetnictví při uzavírání účetního roku.

Detailní informace o činnosti Kontrolních komisí jsou zpracovány v Metodice ČSV.

Každý člen Kontrolní komise nese za provedenou kontrolu plnou odpovědnost. V případě pochybení (např. neodhalení úmyslné či neúmyslné defraudace či "ztráty" majetku) jí může hrozit i trestní postih. Proto doporučuji, aby i člen KK absolvoval úvodní školení o jednoduchém účetnictví a zorientoval se v problematice daňových a nedaňových nákladů.
           
Návrat na obsah