Přehled o majetku a závazcích - OOCSV

Český svaz včelařů
Okresní organizace Brno-město
Vidíte na tomto obrázku včelu?
Pak vás rádi přivítáme na kurzech pro začínající včelaře :-)
Přejít na obsah

Přehled o majetku a závazcích

Příručka hospodáře > Majetek
Setkal jsem se s názorem, že „My žádný majetek nemáme, tak nemusíme nic zveřejňovat“.
Je to omyl, který vychází z nepochopení pojmu. Výkaz je třeba zveřejnit i v případě, že majetek žádný memáme!
Které dokumenty je třeba zveřejnit závisí na majetku organizace, potřeby vést podvojné účetnictví, mít účetní audit, atd. Uvedený příklad se týká běžné malé organizace s majetkem do 3mil Kč, která vede jednoduché účetnictví. Organizace sestavuje Přehled o příjmech a výdajích + Výkaz o majetku a závazcích za každý kalendářní rok. Přehledy se sestavují v korunách českých a jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč.

Zveřejnit se musí dle zákona o účetnictví Výkaz o majetku a závazcích za kalendářní rok. Jeho podobu specifikuje Příloha 1 vyhlášky 325/2015 Sb. I kdyby organizace za rok vše utratila a neměla vůbec nic, musí přehled zveřejnit s nulovými hodnotami...

Příklad - přehled o majetku a závazcích OO Brno-město (takto nějak může výsledná podoba vypadat)

Přikládám tabulky k vyplnění. Doporučuji vložit si do nich údaje o vaší organizaci a každý rok jen aktualizovat čísla. Velmi to usnadní práci i orientaci v celé propblematice (kterou řešíte převážně jen jednou za rok).


Majetek
01 Dlouhodobý nehmotný majetek
Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena je vyšší jak 60.000 Kč, doba použitelnosti je delší jak 1 rok a byl zakoupen nebo vytvořen vlastní činností. Může se jednat o samostatně zakoupený software (např. krabicové verze!, ne windows, která jsou součástí PC), licence, patenty apod.

Příklad: pokud koupíte notebook s OEM licencí windows a k němu samostatně Office jako krabici (tj. přenositelná licence), pak do této kategorie zařadíte pouze Office. Počítač s windows bude celou pořizovací cenou zařazen(samozřejmě s ohledem na jeho pořizovací cenu) do kategorie Ostatní majetek.

02 Dlouhodobý hmotný majetek
Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena je vyšší jak 40.000 Kč, doba použitelnosti je delší jak 1 rok a byl koupen nebo vytvořen vlastní činností. Jde se zejména o samostatné movité věci, např. zvratný medomet, apod.

03 Finanční majetek
Jedná se o cenné papíry a podíly, drahé kovy a zálohy na dlouhodobý majetek

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
Jedná se o peníze v pokladně, známky a kolky

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech
Součet peněžních prostředků na všech bankovních účtech (běžných, spořících, termínovaných)

06 Zásoby
Jedná se o materiál na skladě (např. med), dále vlastní výrobky určené k prodeji nebo použití v rámci spolku. Do této kategorie se zahrnou i např. oddělky, pokud s nimi spolek obchoduje.

07 Pohledávky (krátkodobé + dlouhodobé)
Jedná se především o faktury vystavené vaší organizací, které nebyly zaplaceny do 31.12. Do této kategorie patří všechny další pohledávky, které nebyly zaplaceny v rámci roku

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté
Suma všech úvěrů a zápůjček, poskytnutých a nesplacených v rámci roku

09 Ostatní majetek
Majetek, jehož pořizovací cena je nižší jak 40.000 Kč. Obecně se sem zařazují všechny položky s pořizovací cenou nad 3000 Kč.
Do této kategorie patří většina majetku, který spolky pořizují. Jde především o drobný majetek (tzv. DKP) s předpokládanou životností ca 5 let. Může se jednat o kompresory, vyvíječe, úly, nábytek atd.

Závazky
01 Závazky
Jedná se o dluhy vůči dodavatelům (zejména nezaplacené faktury přijaté v kalendářním roce, ale nezaplacené do 31.12). Pokud vyplácíte mzdy, pak do této kategorie patří rovněž závazky za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, nebo závazky vůči zaměstnancům. Rovněž sem patří daňové a další závazky.

02 Úvěry a zápůjčky přijaté
Veškeré úvěry, které jste si vzali např. u banky nebo jste je přijali od jiné než úvěrové instituce


Návrat na obsah